Hoppa till innehållet

About Laisälven

Arjeplogs kommun har unika vattenresurser och förutsättningar för fiske. Det är Sveriges mest vattenrika kommun. Här finns Sveriges största sötvattensarkipelag - fjällnära skärgård. Tre stora älvsystem, varav två nationalälvar. Nästan 9000 sjöar och bland dem Hornavan, Sveriges djupaste. Inom kommunen finns dessutom ett ovanligt lättillgängligt fjällfiske, största delen av kommunen är belägen ovan odlingsgränsen. Potentialen för ett fiske till nytta och glädje för boende, besökare och turister är fantastisk. Unik också i ett internationellt perspektiv.

Det har dock länge saknats ett aktuellt planeringsunderlag och åtgärdsprogram för kommunens arbete med natur, friluftsliv, fiske och naturbaserad besöksnäring. Med stöd av statligt bidrag i ett lokalt naturvårdsprojekt tar kommunen därför fram program för hur kommunen vill bevara och utveckla dessa unika tillgångar på ett hållbart sätt. Eftersom vattenmiljöer och fiske är av så stor betydelse har en fördjupad insats inom fiskevård och fritidsfiskeutveckling genomförts, liksom för tätorts- och bynära miljöer. Här har konsulter Pontus Lundberg, Makkaur Miljö och Stefan Grundström, Stigsjö BioGeo tagit fram rapporter. Dessa är delvis inarbetade i programmet.

Flera dialogmöten och upprop har gjorts för att inhämta olika aktörers synpunkter. Det huvudsakliga arbetet, bred kartläggning genom enkätförfrågan och slutlig utformning, har utförts av Magnus Bidner, Ekom, med stöd av fiskeavgiftsmedel. Kommunens utvecklingsstrateg har samordnat arbetet och deltagit i färdigställandet.

By Formsmedjan. Powered by Yago